Zkouška - Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147- H)

Zkouška - Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147- H)

Od 01 leden 2016 19:55 do 31 prosinec 2016 21:55

Hodnocení:

 

Firma RENOME CZ, s.r.o. (jako autorizovaná osoba) začíná organizovat přípravná proškolení a následně i složení zkoušek podle zákona č.406/2000Sb. o energii a to z následujících profesních kvalifikací:

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147- H)

Zkouška musí probíhat před „Autorizovanou osobou“, kterou jmenuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Délka zkoušky je stanovena v délce 6 až 8 hodin, kdy hodina trvá 60minut. Skládá se z písemné části, kdy součástí je test ze znalostí norem a předpisů (jedná se o 10 dokumentů) a ústní části.

 

Organizace zkoušky před autorizovanou osobou

1) Protože se jedná o nadstavbové profesní kvalifikace, tak součástí nebude praktická část zkoušky, ale pouze písemná část (test a otázky) a ústní část, kdy budou i kladeny otázky pro vysvětlení funkčnosti topidel, postupy návrhu, realizace, údržby a čištění - vše podle kritérií uvedených u profesních kvalifikací na stránkách Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz).

2) Protože obě profesní kvalifikace (36-117-H i 36-147-H) jsou podle stejného zákona a u profesní kvalifikace 36-147-H je navíc uváděna problematika rozvodu tepla teplonosným médiem, tak stačí vykonat jen tuto zkoušku a bude pokrývat celou problematiku podle zákona č. 406/2000Sb.

3) Zkouška z profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147-H) bude trvat jeden den a bude v rozsahu 6-8 hodin, kdy jedna hodina trvá 60 minut.

Cena této zkoušky je stanovena na 4 000,00 Kč bez DPH (4840,00 Kč s DPH).

4) Profesní kvalifikace požadují u zkoušky znalosti minimálně z 15 technických norem, předpisů a nařízení, což není jednoduché, a také pořízení těchto materiálů je finančně velice náročné (cca 4 000,00 Kč). Proto budeme zajišťovat přípravná jednodenní soustředění, kde se budeme věnovat těmto předpisům, normám a problematice zkoušek z profesních kvalifikací. Tato soustředění budou probíhat v místech konání zkoušek z profesních kvalifikací, tedy Mělník, Brno a Ostrava. Počty účastníků budou limitovány s ohledem na počty pozvaných ke zkouškám. Cena těchto jednodenních soustředění je stanovena na 1 500,00 Kč bez DPH (1815,00Kč s DPH).

 

Termíny přípravných soustředění a konání zkoušek

A) Mělník – prostory firmy KRBY TURBO, s.r.o.

B) Ostrava – prostory firmy RENOME CZ , s.r.o.

Úpravy termínů a další požadavky budou řešeny podle reakcí zájemců o složení zkoušek.

 

Podmínka připuštění ke zkoušce

Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:

a) dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář

nebo

b) dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství

nebo

c) živnostenského oprávnění pro kamnářství

 

Doplňující informace dle Národní soustavy kvalifikací (Pro zobrazení klikněte na název sekce):

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn k naplnění požadavků §10d zákona, je zveřejněn na http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energeticka-legislativa/

 

Podmínka připuštění ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:

a) dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář

nebo

b) dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství

nebo

c) živnostenského oprávnění pro kamnářství

 

Praktické kamnářské dovednosti již byly ověřeny v rámci absolvování zkoušky z oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář, nebo oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, resp. splněním požadavků živnostenského oprávnění (vstupní požadavky na uchazeče pro tuto profesní kvalifikaci).

 

Metodické doporučení

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů:

 

 • ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
 • ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna
 • ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky
 • ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování
 • ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 14 961-1 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 1 Obecné požadavky
 • ČSN EN 14 961-2 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 2 Dřevní pelety pro maloodběratele
 • ČSN EN 14 961-3 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 3 Dřevní brikety pro maloodběratele
 • ČSN EN 14 961-4 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 4 Dřevní štěpka pro maloodběratele
 • ČSN EN 14 961-5 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
 • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
 • Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Předpisy BOZP a PO související s prováděnými činnostmi.

 

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce a kvalita provedení prací.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 • V případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

 • Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.
Kvalifikační standard
Název Úroveň
Orientace v palivech pro topidla na biomasu 3
Orientace v individuálně stavěných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem 3
Orientace v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem 3
Orientace v technických normách a právních předpisech pro topidla na biomasu s teplovodním výměníkem 3
Navrhování tepelného výkonu kamen na biomasu pro vytápěný prostor 3
Instalace topné vložky s teplovodním výměníkem 3
Stavba kamen s teplovodním výměníkem 3
Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla 3
Regulace teplovodního systému 3
Připojování kamen na biomasu na sopouch komína 3
Hodnotící standard
Název Úroveň
Orientace v palivech pro topidla na biomasu 3
Orientace v individuálně stavěných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem 3
Orientace v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem 3
Orientace v technických normách a právních předpisech pro topidla na biomasu s teplovodním výměníkem 3
Navrhování tepelného výkonu kamen na biomasu pro vytápěný prostor 3
Instalace topné vložky s teplovodním výměníkem 3
Stavba kamen s teplovodním výměníkem 3
Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla 3
Regulace teplovodního systému 3
Připojování kamen na biomasu na sopouch komína 3
Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 kamnář a buď osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-147-H kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, nebo doložitelná praxe ve stavbě topidel s teplovodními systémy a nejméně 5 let praxe v pozici vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 kamnář a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-67-H/02 kamnář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-67-H/02 kamnář nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání 82-41-M/12 výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství a osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-117-H kamnář montér kamen na biomasu a nejméně 5 let praxe v pozici vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

e)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-147-H kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, nebo doložitelná praxe ve stavbě topidel s teplovodními systémy; nejméně 5 let praxe v pozici projektanta topidel nebo vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

f)Úplná profesní kvalifikace kamnář doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci a osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-147-H kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, nebo doložitelná praxe ve stavbě topidel s teplovodními systémy, střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou; nejméně 5 let praxe v pozici vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

g)Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

h)Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené bezpečnostními prvky teplovodního systému topidel s teplovodním výměníkem, prvky automatických regulací přívodu vzduchu do topidla, prvky automatické regulace pro topidlo s teplovodním výměníkem a nářadí a zařízení pro plnění kompetencí

g13.A.2014 Regulace teplovodního systému

g11.A.3409 Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla

Stavba kamen s teplovodním výměníkem

 

Technické normy a právní předpisy:

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování

ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14 961-1 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 1 Obecné požadavky

ČSN EN 14 961-2 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 2 Dřevní pelety pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-3 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 3 Dřevní brikety pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-4 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 4 Dřevní štěpka pro maloodběratele

ČSN EN 14 961-5 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy BOZP a PO související s prováděnými činnostmi

 

Technická dokumentace topidel související s hodnocenými činnostmi

 

Technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

 

Registrace ke zkoušce

Registrovat ke zkoušce se můžete přímo na webových stránkách, kliknutím na "Zapsat se do kurzu" pod názvem kurzu v horní části stánky, nebo ZDE nebo telefonicky na t.č. 724 835 455

2016-01-01 19:55:00
2016-12-31 21:55:00

>