Výběr správného topiva, proces hoření

Tisk
PDF

Používání dřeva jako zdroje tepla je lidstvu známo od pradávna , kdy v jeskyních udržovali oheň a navíc nahřívali okolní kameny, zprvu nevědomky a později již záměrně. A tady se datují počátky rozvoje kamnářského řemesla, které díky potřebě topit a tepelně upravovat pokrmy, provází lidstvo během jeho vývoje. A tak , jak se vyvíjela kultura, vznikaly jednotlivé stupně vývoje společnosti, zároveň rostly požadavky na kamnářské řemeslo.

Protože historie je dostatečně popsána v jiné literatuře, zaměřím se na technickou stránku věci a budeme vycházet ze současného stupně poznání, abychom se mohli spíše zabývat  přírodními zákonitostmi s obecnou platností,aplikacemi poznatků vědy do praxe a také upozornit na nedostatky, jak je přináší každodenní život.

Donedávna velmi oblíbené otevřené krby se těšily, díky vytvářené příjemné atmosféře, značné oblibě . Teprve v nedávné době se začaly otevřená ohniště nahrazovat dokonalejším spalovacím zařízením, a to krbovou nebo pokojovou vložkou z litiny, popřípadě plechu.

Ohromnou výhodou těchto moderních topenišť je především jejich vysoká účinnost, která dosahuje v průměru 7 – krát vyšší účinnost oproti otevřeným krbům a tedy i 7 x menší spotřebu dřeva.

Položme si otázku, co je příčinou tohoto jevu, co rozhoduje o kvalitě hoření, jaké technické úpravy mohou zlepšit regulaci a předávání tepla do okolních prostor a naopak, co je špatně.

 

a) začneme u topiva a zde zásadně budeme vždy hovořit o dřevě nebo dřevní hmotě, protože ostatní topná média ( např. uhlí, plyn,elektřina,apod.) představují v kamnařině jen malý zlomek procenta a některé zásadya pravidla bychom nemohli zevšeobecnit.

Dřevo v syrovém stavu, tedy čerstvě poražené má přibližně toto složení: 50% vody, 24% uhlíku, 2,5% vodíku, 22% kyslíku , 0,5% dusíku a 1% popeloviny. Tyto údaje o složení budou pro nás důležité , až budeme hovořit o způsobu hoření,vhodném způsobu zapalování, zanášení komínu a jeho zadehtování,apod.

Většina z nás si myslí, že topit např. bukem je mnohem lepší než olší, protože buk nám vydá více tepla. Přitom ovšem platí, že výhřevnost všech druhů dřeva je téměř totožná. Rozdíl je tedy v hmotnosti jednotlivých druhů dřevin, proto obdobný špalek ze smrku vydá jen asi polovinu množství energie než bukový.

Výhřevnost dřeva je dána jeho stupněm vysušení a platí přímá úměra, že čím je dřevo sušší, tím má větší výhřevnost. Spalování mokrého dřeva vede navíc k produkci škodlivin ve spalinách, zejména oxidu uhelnatého, dehtových par a sazí.

 

Platí tedy zásada č.1: pokud má být topení dřevem příjemné pro okolí a užitečné pro mne, musí být spalované dřevo vysušené na 20% obsahu vody a méně

b) proces hoření :

Neméně zajímavým okamžikem při procesu topení je proces hoření, který lze obecně rozdělit na následující části, a to

- 1.fáze - ohřívání přiloženého paliva a postupné odpařování vázané vody v něm,

- 2.fáze – doba, po kterou se uvolňují ze dřeva hořlavé plyny při cca 200 až 400 st.C,

tyto plyny představují u dřeva asi 85%  jeho spalitelného objemu,

- 3.fáze – nastává a probíhá postupné hoření těchto uvolněných hořlavých plynů,

toto je nejdůležitější část hoření, kterou lze nejvýrazněji ovlivnit celkovou

účinnost spalovacího procesu.

Do prostoru topeniště ,o dostatečné teplotě, musíme přivést potřebné množství kyslíku ve spalovacím vzduchu a optimálně jej promíchat s horkými plyny. Tady nastává ta správná alchymie výrobců topenišť, kteří se snaží kouzlit nejen s primárním , ale i sekundárním přísunem vzduchu, jeho předehřívání, vymýšlejí stále nové konstrukce a vylepšení prostoru spalování pomocí izolačních vyzdívek,deflektorů,přepážek,apod. Tady je někdy kámen úrazu a jindy naopak tajemství úspěchu.

 

Platí tedy zásada č. 2: pokud má být proces hoření co nejúčinnější, musí být zajištěn optimální přísun kyslíku do prostoru spalování a smíchání s hořlavými plyny.

Obecně platí, že čím větší je objem topeniště, tím delší je doba hoření a dokonalejší spálení hořlavých plynů.Významnou roli zde hraje také tvar topeniště , tzv. jeho štíhlost. Úzké a vysoké je lepší než nízké a široké stejného objemu.

Primární vzduch se většinou přivádí do míst,kde je naloženo dřevo v topeništi.Mělo by ho být poměrně málo, protože dřevo zde hoří málo a kyslíku mnoho nepotřebuje. Ba naopak, velké množství přiváděného vzduchu palivo ochlazuje a působí proti hoření.

Sekundárním vzduchem se snažíme co nejlépe promíchat hořlavé plyny a tím docílit co nejúčinnějšího spalování. Tudy vede cesta k úsporám a posouzení kvality každého topidla. Věřím, že není daleko doba, kdy po vzoru vyspělejších okolních ekonomik i u nás budeme měřit  obsah kouřových zplodin a stanovovat % zastoupení nespalných částic v nich.

>