Moderní systém celoživotního vzdělávání

Tisk
PDF

V souvislosti  s rozvojem stavebnictví a růstem stavební produkce v uplynulém období   zaregistroval tento obor lidské činnosti sestupný trend v zabezpečování kvalifikovaných řemeslníků. Přitom nové poznatky o výrobcích, materiálech a technologiích ve stavebnictví zvyšují trvale požadavky na odbornost a kvalifikovanost všech skupin odborníků v procesu výstavby a nelze ji jednoduše nahradit pracovníky ze zemí, kde je nižší životní úroveň a oni odcházejí za prací do zahraničí.

Migrující pracovní síla ze zahraničí nemá z větší části odpovídající pracovní návyky zejména z hlediska úrovně kvality práce. Jsou zainteresováni na krátkodobém nebo střednědobém pobytu, po kterém následuje návrat do cílové země a nemají proto motivaci ke zvyšování své kvalifikace.Nelze pominout  ani další negativní aspekty, kterými jsou jazykové bariéry a mnohdy i nedůstojné podmínky pro život migrantů na našem území .

Nespornou předností každé fungující společnosti v moderně industrializovaném světě je tedy kvalifikovaná ,odborně vyškolená pracovní síla. V době, kdy klesá počet nově naro-zených dětí a trvale se rozšiřuje nabídka nových učebních i studijních příležitostí, je stále obtížnější v tomto boji obstát skupině stavebních řemesel, u níž ještě stále převládá fyzická náročnost práce, působení povětrnostních vlivů v průběhu stavby,apod.

I přes výše uvedené problémy při hodnocení současného stavu náboru a výuky žáků pro stavební výrobu a náhrady chybějících počtů z migrantů odjinud, jediným perspektivním a smysluplným řešením nadále zůstává :

- trvale zajišťovat nábor do jednotlivých učebních oborů pro stavební výrobu; po dobu přípravy na budoucí povolání se snažit co nejvíce o aplikování poznatků moderní vědy a techniky do praxe ( např. v technickém kreslení kreslíme jednotlivé typy krbů a kamen , v matematice se snažíme, aby všichni zvládli si spočítat náklady na stavbu topidla, spotřebu materiálů, apod.), ve spolupráci s budoucími zaměstnavatelskými firmami zajišťovat postupnou adaptabilitu žáků do praxe při zajištění maximálního naplnění obsahu osnov pro výuku. Zájem a produktivní práci podporovat formou finančních stipendií a odměn, případně postupně zařazovat do motivačních programů spolupracujících firem (např. odborné exkurze, spoluúčast na aktivitách zaměstnanců firmy ve volném čase, apod.).Zde je důležitá spolupráce školy a firmy, aby se tvořila produktivní práce, která má smysl a takto to vnímal i mladý řemeslník a na druhé straně díky přeřazovacím plánům , aby absolvoval maximum témat a splnil osnovu výuky. Případy, kdy se žákům nevěnuje patřičná pozornost, jsou pověřováni podružnými činnostmi jako je úklid a stěhování materiálu, vyvolává v žácích negativní přístup a chybí jim správná motivace. Tento problém je dosud hluboce zakořeněný a na tento problém poukazuje i materiál, ,který zpracoval Svaz podnikatelů ve stavebnictví pod názvem „ Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení“ z června 2007.

Mladého kvalifikovaného řemeslníka schopného vyhovět současným i budoucím požadavkům rozvoje odvětví může připravit pouze škola za aktivní spoluúčasti zaměstnavatelské sféry a dalších sociálních partnerů. Tato forma přípravy v optimálním vyvážení poskytne jednak potřebné teoretické znalosti, ale současně i potřebnou praxi a schopnost vykonávat příslušnou profesi..V průběhu dalšího profesního života si však bude muset kvalifikaci průběžně inovovat a doplňovat podle aktuálních potřeb trhu práce a požadavků odběratelů.

- trvalé využívání systému celoživotního vzdělávání, do kterého se zapojují například současní odborníci z profese ( v našem případě kamnáři) , kteří v minulosti získali úplnou kvalifikaci formou výučního listu nebo rekvalifikačním kurzem a nyní  vykonávají řemeslo aktivně na pozici zaměstnanců či zaměstnavatelů  odborných kamnářských firem.Tito zájemci vyhledávají nové informace o výrobcích a technologiích ve snaze uspět na trhu práce ,adaptovat se na nové podmínky a pravidla podnikání, změnu politické situace u nás i v  EU a trvale zvyšují svoji konkurenceschopnost na trhu práce.

Další skupinou zájemců o absolvování kurzů a přednášek v rámci celoživotního vzdělávání budou řemeslníci, kteří získali úplnou kvalifikaci v jiném učebním oboru, ani né příbuzném ( dosud platilo,že rekvalifikaci mohl absolvovat pouze zájemce vyučený v příbuzném oboru, bylo stanoveno MŠMT) a pro změnu podmínek na trhu, změnu zdravotního stavu či jiné překážky , nemohou dosud vykonávanou živnost dále provozovat.

Nemalou skupinou budou i zájemci, kteří se postupně k řemeslu kamnář dostávají např. při pomocných pracích u firem, získáním praxe v zahraničí, samostudiem,apod. a chtějí se odborně dál vzdělávat nebo si doplnit kvalifikaci pro své podnikání.

Dalšími, kteří mohou a budou využívat služeb celoživotního vzdělávání , jsou budoucí pracovníci v kamnářských firmách ,kteří budou specializovaně připravováni na určitý post ve firmě s kumulovanými činnostmi, ale přitom nebudou vůbec stavět krby,kamna ani sporáky. Cílovou skupinou v tomto případě budou např.ženy, které budou zabezpečovat např.ekonomické činnosti,skladové hospodářství, vstupní informace zákazníkům, prodej drobného materiálu,apod. I při této činnosti, vzhledem k velikosti kamnářských firem, je vhodné mít základní informace o kamnařině. Další cílenou skupinou s kumulovanými činnostmi mohou být lidé, kteří mají blízko k počítačům a mohou zajišťovat grafické návrhy v 2D a 3D projekcích, využívat internet pro presentaci firmy,apod. Tito lidé nemusí být manuálně zruční a umět stavět individuální topidla na dřevo, ale základní znalosti z kamnářské praxe potřebují znát.

Toto je jen dílčí nástin cílových skupin, které potřebují trvalý přísun kvalitních informací, aby držely krok s vývojem řemesla a změnami v legislativě a např.i s růstem kvality konkurenčních firem v okolí.

 

Schéma mechanismu celoživotního vzdělávání s využitím nástrojů NSP a NSK  (schéma)

Úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie bylo deklarováno vyhlášením tzv. lisabonské strategie . Zasedání Evropské rady v portugalském Lisabonu v březnu 2000 vyhlásilo strategické cíle Unie na období 2000 -2100.Podle této strategie se Evropská unie má stát „nejdynamičtější vědomostní ekonomikou světa, která zaručí udržitelný hospodářský růst, vznik nových a lepších pracovních míst a větší sociální soudržnost.

Úspěšný přechod k ekonomice  a společnosti založené na znalostech musí kooperovat a využívat systém celoživotního vzdělávání.“

Kvalitativní změny ve společnosti a v ekonomice vyvolaly potřebu systému celoživotního vzdělávání . Jeho potřeba neustále roste a je odrazem rychle se měnícího morálního zastarávání získaných informací. Rostoucí význam celoživotního vzdělávání nejen pro jednotlivce ( motivován vlastním zájmem a rozhodnutím ) , ale i pro budoucnost spojené Evropy, potvrdili nejvyšší představitelé Evropské unie.

 

OECD definovala celoživotní vzdělávání jako „ pohled na učení, který zahrnuje individuální i společenský rozvoj ve všech směrech a podmínkách- v rámci formálního vzdělávání ( tj.ve školách,v zařízeních pro odbornou přípravu, vysokoškolských institucích a institucích pro vzdělávání dospělých) , jakož i neformálního vzdělávání ( tj.doma, na pracovišti, ale zejména v komunitě).“ Jde o systémový přístup, který je zaměřen na standardy znalostí a dovedností, které potřebují splňovat lidé bez ohledu na svůj věk.

Evropská unie považuje celoživotní vzdělávání za společnou střechu, pod níž by se sjednotily všechny druhy vzdělávacích aktivit. Účinná a komplexní strategie celoživotního vzdělávání by měla být zaměřena na šest klíčových problémů :

 

  1. zabezpečit stálý přístup ke vzdělávání
  2. zvýšit úroveň investic do lidských zdrojů
  3. rozvíjet efektivní vyučovací metody
  4. výrazně zlepšit způsoby pojetí a hodnocení účasti na vzdělávání a jeho výsledků
  5. zajistit dostupnost kvalitních informací a poradenství o příležitostech ke vzdělávání pro každého a během celého života
  6. přiblížit možnosti celoživotního vzdělávání všude tam, kde je to vhodné a dostupné

 

Hnací silou budování systému celoživotního vzdělávání v zemích EU je poznatek, že růst národního blahobytu a konkurenční schopnosti jednotlivých zemí jsou závislé na lidské pracovní síle , jejím vzdělání a schopnosti přijímat a dále rozvíjet nové znalosti a novou techniku. Celoživotní vzdělávání , jako nástroj zaměstnanecké politiky, je upravené v zemích EU různě, jednak všeobecně platnými předpisy  (např. ve Francii, Itálii a Švédsku zákony) nebo resortními předpisy (např. bankovního sektoru, pojišťovnictví, zdravotnictví,  apod.).

 

V roce 2007 nastala zásadní změna v přípravě na budoucí povolání, kdy už neexistuje jen jediná cesta,jak dosáhnout úplného vzdělání v oboru pravidelným navštěvováním školského zařízení, skládáním dílčích zkoušek z jednotlivých předmětů a nakonec absolvovat závěrečné učňovské zkoušky v plném rozsahu předepsaného učiva podle učebních osnov.

Nově tedy začíná platit i další cesta přístupu ke vzdělávání, která je v souladu s výše uvedenými principy a umožní zájemcům v průběhu aktivního profesního života reagovat na změny své životní situace ( např. organizační změny ve firmě, změna zdravotního stavu zájemce, změna bydliště, narození dětí, apod., kdy je člověk nucen opustit dosud vykonávanou práci a poohlédnout se po jiné). V drtivé většině případu bude muset projít kvalifikační přípravou s různým stupněm složitosti. Podle zákona č. 179/2006 Sb.( platného od 01.08.2007) O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání budou moci lidé získat doklad o vzdělání v určitém oboru, aniž ho v mládí studovali.

 

Jak bude uznávání nových kvalifikací v praxi vypadat ?

- pokud se někdo bude chtít stát kvalifikovaným např.kamnářem, zapíše se nejprve na zkoušku u některé z akreditovaných institucí jmenované MŠMT ( bude se jednat např. o odbornou střední školu, Hospodářskou komoru, odborný cech či společenstvo nebo i agenturu či právnickou osobu ). Těm bude ministerstvo školství udělovat oprávnění testovat dovednosti.

- následně k sobě žadatel dostane konzultanta, který mu pomůže zjistit, jak na tom je se znalostmi a zda před zkouškou si nemá doplnit vzdělání.

- po této přípravě bude následovat samotná zkouška před komisí. Důraz u ní bude kladen především na zvládnutí praktických odborných dovedností.U řemesla kamnář se zkouška bude pravděpodobně skládat z několika částí, podle stupně žádané kvalifikace, zda se jedná o dílčí např. jednoduché obestavby krbových vložek a stavby teplovzdušných krbů nebo úplná , kde musí žadatel zvládat i náročné akumulační stavby s tahovými systémy, návrh topení hypokaustního, sporák s ležením, apod. V průběhu praktické obhajoby svých schopností a manuálních dovedností bude zodpovídat i teoretické otázky, aby vysvětlil daný návrh, postup stavby, použité materiály,apod. Tedy bude si muset umět obhájit svou práci a přesvědčit, že zná a umí stavět, zvládá zásady kamnářského řemesla, zároveň dodržuje platné normy a bezpečnostní předpisy.

- při dílčí zkoušce a úspěšné obhajobě např. stavby krbu, obdrží žadatel certifikát, který mu zajistí možnost ucházet se o práci v odborných kamnářských firmách nebo si zažádat na živnostenském úřadě o vystavení živnostenského listu na tyto dílčí práce.

- za vykonání zkoušky praktických dovedností, konzultace, přípravné kurzy a další činnosti spojené s dalším vzděláváním se bude platit. Ceny si budou stanovovat jednotlivé akreditované osoby. Avšak i dnes se za tyto různé kurzy a školení platí, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o investici do našeho vzdělání a do naší budoucnosti a záleží jen na nás, jak tuto příležitost využijeme. Výhodou je, že se rozhodujeme a vybíráme tu či onu aktivitu sami a můžeme ji co nejvíce přizpůsobit potřebám (ať už finančním či časovým) svým nebo své rodiny.

I když je řešení této problematiky dalšího vzdělávání dosud na začátku, lze tyto aktivity jedině uvítat, protože to pomůže odbornému růstu drobných řemeslníků a změně myšlení ve společnosti.

Vždyť jaká je současná praxe ?

Živnost kamnář je již několik let živností řemeslnou a měl by ji vykonávat jen člověk vyučený v oboru kamnář s tříletou praxí nebo ten, který pracoval minimálně 6 let u odborné kamnářské firmy pod odborným dohledem . Ve skutečnosti velká část „realizátorů“ staveb krbů ( krby dnes tvoří cca 80 až.90%  podíl ) se rekrutuje z řad obdobných řemesel , především ze zedníků nebo nedostatek odbornosti zakrývají živnostenským listem na drobné stavby , apod. Soudný člověk ví , že je to o něčem jiném, a navíc tito lidé se nesnaží vzdělávat. Proto je mnoho nekvalitních staveb a požárů. Také nám chybí v systému kontrol kvality fenomén – stavební policie, která by pomohla ve fázi prevence odhalovat tyto nešvary a zabránilo by se mnohým škodám na majetku obyvatel, někdy i zbytečným úmrtím osob.

Národní ústav odborného školství, jako garant systému dalšího vzdělávání v současné době rozpracovává jednotlivé dokumenty pro aktualizaci a transformaci učebních oborů na  jejich využití při realizaci zkoušek praktických dovedností. Pro jednotlivé učební obory se tvoří tzv. rámcové vzdělávací programy, kdy dosavadní výuka je rozčleněna do jednotlivých učebních modulů, tak aby mohly být případně realizovány i dílčí kvalifikační zkoušky při zabezpečení funkčnosti a návaznosti na další postupné kroky při naplňování systému dalšího vzdělávání.

 

Rámcový vzdělávací program se skládá z těchto částí :

- odborné kompetence absolventa - vycházejí z profesního profilu a standardů Národní soustavy kvalifikací ( NSK)

- rámcové rozvržení obsahu vzdělávání - stanovuje minimální počty hodin pro vzdělávací oblasti a okruhy.Ty jsou východiskem pro tvorbu učebního  plánu školního vzdělávacího programu ( ŠVP)

- kutikulární rámce pro odbornou oblast vzdělávání - obsahují požadované výsledky vzdělání stěžejní pro daný obor (členěné do obsahových okruhů ), které budou dále rozpracovány v ŠVP.Vzdělávací obsah

RVP nezahrnuje veškeré výsledky vzdělávání, které by si měl absolvent osvojit. Dominantní složkou obsahových okruhů jsou výsledky vzdělávání, učivo je popsáno velmi stručně, což umožňuje tvůrcům ŠVP dosáhnout výsledků vzdělávání různými cestami.

- uplatnění absolventa - popisuje možnosti uplatnění absolventa vzdělávacího programu na trhu práce.

>