Aby nezůstaly jen oči pro pláč

Tisk
PDF

Realizátor individuální stavby topidla versus odběratel – tato první věta by vás měla na poměrně dlouhou dobu zaměstnat. Zkuste si ji říct nahlas, nepřebrebtnout se a okamžitě k ní přiřadit všednodenní, srozumitelný význam. Není to jednoduché – a přesně totéž platí o vztahu obou smluvních stran v jednotlivých fázích realizace stavby. Proto se podívejme na věc podrobněji, zkusme zdůraznit třecí plochy, které někdy vznikají, a hledejme řešení, jak se jim úspěšně vyhnout.


Záměrně jsem neoznačil jako zhotovitele kamnářskou firmu, protože se doposud jedná o volnou živnost a podle různých statistik a průzkumů se ještě většina individuálních staveb realizuje buď svépomocí nebo firmami a řemeslníky příbuzných oborů, především zedníky. Je to samozřejmě chyba, ale to je jiná problematika a o ní až někdy jindy. Vycházíme tedy z příkladu, kdy realizátorem (dále jen kamnář) je firma nebo řemeslník, kteří se trvale a dlouhodobě zabývají realizacemi individuálních topidel jako například atypických krbů, kachlových kamen, sporáků, pecí, apod. jako odběratel bude v tomto případě vystupovat buď konečný zákazník nebo stavební firma, která staví rodinný dům, jehož součástí má být i realizace individuálního topidla.

Na okraj uveďme několik problémů z praxe soudního znalce a podívejme se na důsledky, když se věci neřeší, jak by měly.

Fáze přípravy projektové dokumentace
Již tato fáze je důležitá pro obě budoucí smluvní strany. Kamnáři poskytuje nejvhodnější prostor pro návrhy, úpravy ceny, nabídku různých technických řešení, soupeření s konkurenčními nabídkami apod. bez sankcí a stresujících situací. Je důležité, aby si se zákazníkem probral co nejpřesněji zadání a poctivě si přiznal, na co má a co je již nad jeho síly.

Dost často se stává, že kamnář ve snaze. Aby nepřišel o zakázku, přecení své síly, i když ví, že nebude schopen svých smluvních závazků dostát.

Ve smlouvě by mělo být podrobně a jednoznačně uvedeno vše, co je předmětem dohody:
• popis základních úkolů s očekávanými požadavky (např. co se bude vytápět, jaká tepelná setrvačnost, jaký výkon, apod.)
• veškeré důležité termíny (nástupu, předání staveniště, předání hotového díla, apod.)
• cena realizovaného díla, způsob platby, úhrada a schvalování případných víceprací apod.
• způsob řešení ostatních ujednání, která vzniknou i během realizace, např. dle obchodního nebo Občanského zákoníku, sankce za neplnění, záruční podmínky, atd.

Osudová změna
V momentě podepsání smlouvy, a to si mnozí kamnáři neuvědomují, se mění pozice ve vztahu obou smluvních stran a od této chvíle je kamnář vystaven tlaku a někdy i nepříjemným situacím ze strany objednatele, pokud nesepsal dostatečně srozumitelnou a úplnou smlouvu.

V momentě podepsání smlouvy se mění pozice ve vztahu smluvních stran a kamnář je vystaven tlaku a nepříjemnostem, pokud nesepsal dostatečnou smlouvu.

Fáze realizace
V tomto období již začíná kamnář tzv. sklízet ovoce za práci na smlouvě. Pokud se držel všech zásad a neošidil fázi přípravy, je připraven na různé situace, které přinese život – např. posuny termínů, kolize s jinými řemesly, změny projektu, apod. Veškeré tyto zásahy v nejlepším případě znamenají nárůst režijních nákladů a případně narušení plynulosti s jinými zakázkami. V horším případě začínají rozpory se zákazníkem, kdy se zastavuje další tok financí (proč platit, když stavba nejde podle mých představ) a kamnář se dostává do časového skluzu, přestává komunikace mezi stranami a dochází k pozvolné averzi. Pozor, nyní již není cesty zpět bez ztráty, většinou finanční. Při vzniku víceprací, úpravách termínů, změnách použitých materiálů apod. nutno postupovat přesně podle smlouvy.

Fáze dokončení a předání díla
Velice důležitá je forma předání a převzetí díla a doporučuji opět písemnou formou, kdy se sepíše předávací protokol, ve kterém by měly být uvedeny následující informace:

Velice důležitá je rovněž forma předání a převzetí díla. Doporučujeme sepsat předávací protokol.

• kdo dílo realizoval, jaké byly použity materiály, případně krbová vložka, kování apod., včetně doložení záručních podmínek a pravidel pro užívání
• přílohou by měl být protokol o shodě, kde zhotovitel uvádí, že použité materiály jsou nezávadné a vhodné pro danou realizaci pomocí certifikátů a prohlášení o shodě
• informace o provedené topné (provozní) zkoušce, kdy a kdo ji provedl
• informace o závadách a nedodělcích, druh a způsob odstranění včetně termínu

Až přebírající svým podpisem odsouhlasí dané splnění realizace v souladu s uzavřenou smlouvou, stávají se obě strany opět rovnocennými ve smyslu práva.

Teprve, až přebírající svým podpisem odsouhlasí dané splnění realizace v souladu s uzavřenou smlouvou, stávají se obě smluvní strany opět rovnocennými ve smyslu práva. I tady pozor na případy, kdy zákazník využívá mezer ve smlouvě a požaduje dodatečné slevy.

Dva dokreslující případy
Podívejme se na příklad, kdy se obě strany nedohodly, smlouva byla vždy napsána velmi úsporně, ale důsledky jsou nepříjemné pro všechny.

V prvním případě si nechal zákazník postavit krb od stavební firmy, která mu realizovala stavbu rodinného domku, jako jediný zdroj tepla. Tepelné rozvody mu realizoval zedník, který nezaizoloval hliníkovou rouru vedoucí těsně kolem dřevěných kleštin v podkroví a stavební firma postavila krb a tubus vyzdila až ke spalnému stropu bez odizolování. Vše fungovalo tři roky a po této době se dřevo vznítilo od sálavého tepla hliníkové roury a štěstím bylo, že signalizace upozornila majitele a ten zavolal včas hasiče. Škoda je v řádech statisíců a podělily se o ni svorně obě realizační firmy.

Ve druhém případě šlo o stavbu venkovního krbu, kdy opět byla nedostatečně projednána a sepsána smlouva o dílo a v konečné fázi je postaven venkovní krb, který již tři roky je předmětem sporu obou smluvních stran, bylo již vyhotoveno několik posudků, věc řeší okresní soud a rozpor již je tak daleko, že se porovnávají např. údaje ve stavebním deníku s údaji z Hydrometeorologického ústavu o počasí, apod. Výsledkem je, že objednatel zaplatil a věc neužívá a zhotovitel, místo aby se věnoval dalším zakázkám, tak se chodí obhajovat.

Pozor na případy, kdy zákazník využívá mezer ve smlouvě a požaduje dodatečné slevy.

Je to důležité
Závěrem bych rád ještě jednou vyzdvihl důležitost výše uvedených rad a postupů, i když se z pohledu realizace jedná vesměs o drobnou stavbu, avšak specifickou.

>