Co si žádá obestavba topeniště

Tisk
PDF

Dnes se budeme zabývat důležitou součástí všech individuálně realizovaných topidel na tuhá paliva = obestavbou topeniště. A jelikož v dnešní době převládají stavby krbů, budeme se podrobněji zabývat vhodnými materiály pro stavbu tubusů a ostatních částí krbu.


O materiálech pro jiné typy topidel (např. pece, sporáky, pizzerie, kamna na těžko apod.) budeme psát až v samostatných kapitolách. Uvedeme materiály a požadavky na ně kladené v souladu s platnou normou a dalšími předpisy a na jiném místě najdete odstavec s upozorněním, jak to nemá být, ale jak to některé firmy stále staví a propagují (část s nadpisem – Vše podstatné o ytongu).

Česká technická norma „Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm“
Stanovuje všeobecné požadavky na krb jako stavbu, ale také na jednotlivé jeho části a materiály, ze kterých je zhotoven. Nebudeme se zabývat krbovou vložkou, protože ta je navržena a zhotovena výrobcem, který si zajišťuje její funkčnost v laboratořích a zkušebnách. O zkouškách jsou pořízeny zápisy a s krbovou vložkou jde za zákazníkem i certifikát, který dokládá bezpečnost a kvalitu výrobku.

Podstatná poznámka
Rád bych v této souvislosti zájemce o kvalitní zboží upozornil na snahy některých obchodníků, kteří hledají cesty k rychlým ziskům i na úkor porušování platných norem a předpisů:
• Byli jsme nedávno osloveni firmou z Polska, abychom od nich odebírali krbové vložky vysoké kvality za nezvykle nízké ceny.
• Problém je v tom, že zmíněná firma nakupuje na různých trzích jednotlivé části krbových vložek, tyto kompletuje a vydává je za originál.
• A tady je zásadní rozpor, protože se nelze dopátrat skutečného původu všech dílů, a hlavně takto sestavená vložka by měla projít zkušebnou a získat atest o kvalitě.
• To se neděje a myslím si, že podobné konání zatím uniká i pozornosti takových organizací, jako je ČOI nebo Sdružení na ochranu spotřebitele.
• Neumím si ani dost dobře představit, jak se budou zajišťovat náhradní díly, když firma není ochotna zaplatit zkoušky na kvalitu.

Nejen kamnáři, ale i zákazníci by měli být v tomto případě velice opatrní.

Ale vraťme se k naší problematice.


Norma v části 5, Všeobecné požadavky, požaduje
Bod 5.1
Funkční část krbu a jeho rozměry musí být navrženy tak, aby:

a) krb splňoval funkci, pro kterou byl určen
Dále k tomu norma říká, že „pro stanovení minimálního výkonu krbu je nutné provést a v dokumentaci ke krbu doložit výpočet tepelné ztráty vytápěného prostoru.“ Ukázka zjednodušeného kamnářského výpočtu je uvedena v příloze B této normy.
b) využíval hospodárně palivo
Toto nařízení lze splnit pouze za předpokladu, že krbová vložka prošla systémem zkoušek a měření, kdy se vyhotoví graf spotřeby paliva a dosažených teplot. Další podmínkou jsou i kvalitní a vhodné materiály na izolace a obestavbu krbové vložky.
c) předával vyprodukované teplo
Takový požadavek se může zdát někomu nepochopitelný, ale špatná a nedostatečná izolace např. nosných stavebních konstrukcí může mít za následek nadměrné tepelné namáhání, přehřívání např. venkovních stěn, kovových táhel a profilů u sádrokartonových stropů, apod. a toto teplo chybí při ohřevu místností.
Není smyslem navrhovat krbové vložky s co největším výkonem, ale vykrýt technicky a energeticky tepelnou ztrátu ve vyhřívaných prostorech, jak jsme to spočítali a slíbili zákazníkovi při sjednávání zakázky.
d) zajistil bezpečný odvod spalin kouřovodem a komínem do volného ovzduší
Tento bod klade důraz nejen na správný návrh krbu, ale i následnou údržbu a kontrolu celého systému. To platí především u dříve používaných materiálů, jako jsou izolační desky s hliníkovým polepem. Platné předpisy požadují průběžnou kontrolu, aby nedocházelo k odchlípnutí polepu od izolace a foukání skelných vláken do prostoru, kde se pohybují lidé (hlavně u teplovzdušných systémů).

Vše podstatné o ytongu
V poslední době se opět romáhá snaha některých firem používat při stavbě krbů ytongových tvárnic (popřípadě obdobných výrobků Hebel, Ypor apod.).
Setkávám se s tímto nešvarem především u již realizovaných krbů, kdy je zákazník nespokojený, s realizační firmou se nemůže domluvit a kontaktuje soudního znalce, aby mu pomohl.

Problémy jsou následující:
1. Existuje skupina firem, které se nesnaží vzdělávat a učit novým poznatkům, a stavějí tzv. krby bez znalosti jakýchkoliv zásad a požadavků.
Tady se často domlouvá zakázka bez smlouvy, a pokud je zákazník nespokojený, těžko se dovolává spravedlnosti, stydí se, že naletěl a jen těžce vyhledává pomoc u renomovaných kamnářských firem, které mu nutně položí otázku, proč nepřišel hned napoprvé za nimi.
U těchto „firem“ je i nebezpečí, že nejenom používají materiály málo vhodné, nebo přímo nevhodné, ale dělají i další chyby:
• Například obezdívají krbovou vložku bez dilatační spáry.
• Nezabezpečí přívod vzduchu pro hoření a případně rozvod do dalších místností.
• Neuvažují o potřebě cirkulace vzduchu mezi jednotlivými nadzemními podlažími, nepočítají plochy mřížek pro nasávání a výdech apod.

Příklady z praxe soudního znalce
Nedávno jsem byl přizván ke krbu, kde obvodová nosná stěna je sendvičové konstrukce s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu. Firma postavila rohový krb, přičemž veškerá izolace této stěny od prostoru krbu sestává z hliníkové odrazové fólie, kterou nalepili na stěnu. Starost o poškození a vzniku tepelného mostu si dělal zákazník a firma se divila, že v tubusu mohou být dosaženy teploty více než 200°C.

Podobnou zkušenost učinil známý známého
Podobnou zkušenost má zákazník, který si nechal známým doporučit známého, který údajně staví krby. Ano, vizuálně stavba vypadala jako krb, ale již po několika málo zatopeních se začíná tubus z ytongu drtit kolem vložky, chybí dilatace, zároveň není řešena cirkulace vzduchu a přes mřížky fouká málo vzduchu, není izolace stěn a stropu.
2. Také existuje skupina firem, které se k základním informacím a zásadám fungování dostaly, ale ve snaze uspět v konkurenci, případně mít větší zisky, se uchylují k používání levných materiálů a spoléhají na to, že chybí všeobecné vědomí o tom, co správně postavený krb dokáže, jak má fungovat.
Proto je zde platná norma a pokud budou zákazníci požadovat materiály a funkčnost podle ní, pomohou sobě i trhu s kvalitním zbožím. A věřte, že ceny pokoutně postavených krbů jsou mnohdy takové, že se nestačím divit, jakou mají mnozí tzv. kamnáři drzost. Doporučuji všem zájemcům o krb obejít si více firem a ptát se, z jakých materiálů a izolací staví.

A ještě jednou ytong:
• Ytong je materiál, který podle výrobců není vhodný do prostředí, kde klesne jeho vlhkost pod minimální hranici cca 3 %, protože pak se drolí a praská.
• Proto ne na tubusy, pouze na cokly.
• Také natírání vodním sklem a lepidlem na dlažbu z vnitřní strany není v pořádku.
• Tímto v žádném případě nezatracuji tento stavební materiál, který je velmi užívaný a oblíbený ve stavařině, ale nehodí se do tepelně namáhaných konstrukcí bez izolačního odclonění.

Co říká norma k jednotlivým částem krbu

• Krb musí být postaven na pevném podloží z nehořlavých materiálů, předem musí být ověřena dostatečná únosnost stropu a podlahy (Bezpečnostní součinitel má hodnotu 1,50). Znamená to, že konstrukce podlahy unese o 50 % více než váží celý krb, tedy žádný pěnový polystyrén, podlahové vytápění, apod.
• Podlaha v místě založení krbu a do vzdálenosti nejméně 80 cm před a 40 cm od boku ohniště musí být z nehořlavých materiálů.
• Stěny přiléhající ke konstrukci krbu musí být nehořlavé, tepelná izolace stěny musí být taková, aby její povrchová teplota v místě krbu nepřekročila hodnotu 50 °C. Mezi tepelnou izolací a stěnou má být větraná vzduchová mezera.
• Ve stěně ke které je přistaven krb, nesmí být elektrické vedení, rozvod vody a plynu, ve stěně ani na jejím povrchu nesmí být hořlavé materiály, nebo materiály, které by teplem uvolňovaly škodliviny.
• Stejné podmínky platí pro stropní konstrukci.
• V místnosti, kde je umístěn krb, nesmí být osazeno zařízení na odsávání vzduchu, které by vyvolalo zpětný tah a únik spalin do prostoru, klimatizace může být pouze přetlaková.
• Každý dokončený krb musí mít návod na použití, který se předává odběrateli při předávání krbu s předávacím protokolem a záručním listem.
• Krbová vložka musí být certifikována. Součástí předávacího protokolu je topná zkouška.
• Návod na použití krbu musí obsahovat: specifikaci krbu, určení krbu, u krbů s vložkou způsob předávání tepla do vytápěných prostorů, provozní údaje, apod.
• Z uvedených citací platné normy je zřejmé, že pokud budeme dodržovat a požadovat dodržování jednotlivých ustanovení normy, dosáhneme zvýšení kvality dodávaných krbů a odbouráme nekvalitní firmy, které spoléhají na neznalost zákazníka a vytíženost kvalitních firem. Avšak na příkladech jsem vám již uvedl, jak se vám může stavba prodražit s levnou firmou.

>