Trendy a možnosti při vytápění krby a kamny

Tisk
PDF

Na historii tohoto zajímavého řemesla, jakým kamnařina bezesporu je, nutno pohlížet komplexně, nebo částečně specializovaně. Abych čtenářům mohl více přiblížit některé problémy související se stavbou krbů či kamen, rozhodl jsem se pro druhý způsob.

Dnes se zaměříme na:

1. Vývoj v konstrukci krbů a kamen
2. Vývoj v používaných technologiích vytápění
3. Vývoj v používaných pevných palivech
4. Vývoj v používaných materiálech

Konstrukce krbů

Již po vzniku prvních konstrukcí krbů na hradech začaly snahy o jejich vylepšení. Jednalo se o zlepšení účinnosti otevřených krbů, ať už to byla přepážka pro zpomalení toku kouřových spalin, skosení zadní stěny, popř. i bočních stěn pro lepší sálání do místnosti, např. budování topných kanálků ve stěnách topeniště pro ohřev vzduchu nebo vody.
Dalším vylepšením bylo používání šamotové vyzdívky topeniště, čímž došlo i k vyšší akumulaci tepla. I přes všechny tyto uvedené úpravy se nepodařilo dosáhnout lepší účinnosti otevřeného krbu než 12 až 17 %.
Výrazné změny a pokroku bylo v oblasti konstrukcí krbů dosaženo až někdy ve druhé polovině 20. století, kdy se začaly do krbů osazovat krbové vložky. V současné době se pohybuje průměrná účinnost těchto vložek asi kolem 70 % a více. Další vylepšení již lze předpokládat skromnější a budou souviset především s vylepšováním konstrukce topeniště, používáním vhodných materiálů pro vyzdívku topeniště (pro dosažení vyšších teplot spalování a tím vyšší účinnosti krbového topidla).

Konstrukce kamen

Kamna zná historie později než krby, pokud nebereme v úvahu první pokusy s obložením ohně naskládanými kameny nebo pece na chleba.
První kamna se objevila na zámeckých sídlech a již od prvopočátku plnila i funkci estetickou a dekorativní. Zde máme především na mysli kamna stavěná z kachlů, které samy o sobě prošly zajímavým vývojem, kdy kopírovaly jednotlivé architektonické slohy a byly někdy jen jednoduše zdobené a jindy vypovídaly o vkusu či bohatství svého majitele. Dlouhá staletí se udržela roštová kamna pokojová, která přetrvala v různých obměnách až do začátku minulého století.
V současné době lze registrovat zvyšující se zájem o bezroštová kamna, hypokaust systém a déle trvající spalovací proces řízený automatikou. Přitom např. hypokaust systém byl znám již ve Starém Římě, kdy byly tímto způsobem vytápěny celé lázně. I tady se potvrzuje známé rčení, že vše již tady bylo.

Rozdíl mezi kamny a krbem je v tom, že u kamen se více pracuje se vzniklým teplem, které se předává často do keramických tahů, kdežto u krbů se většinou předává teplo jen cirkulací kolem krbové vložky.

I zde je snahou zvyšování účinnosti kamen a to především lepším využitím vzniklého množství tepla, jeho přenosem do okolních akumulujících materiálů a automatickým řízením procesu spalování, kdy se optimalizuje teplota spalování, přísun předehřátého vzduchu apod.

Technologie vytápění

V této oblasti lze pozorovat posun ve vytápění jednotlivých místností, přes několik prostorů až po celé objekty, např. rodinné domy. V tomto případě je důležitá dispozice domu a nelze se divit realizačním kamnářským firmám, že mnohdy již řeší kompromis mezi tím, co by chtěly navrhnout a tím, co dovolí již rozestavěn objekt.
Tady chci upozornit, že návrh topení by se měl projednávat již ve fázi projektové dokumentace a kamnářská firma by měla být vybrána před započetím hrubé stavby, aby si ovlivnila stavební připravenost = umístění a stavbu komínu, prostupy zdmi, místa napojení, přísun studeného vzduchu, plochu bez rozvodů podlahového vytápění a tepelné izolace z polystyrenu apod. Dnešní zkušenosti jsou většinou opačné a v mnohém omezující.
Kamnařina dnes zákazníkům nabízí mnoho řešení od vytápění jedné či více místností teplovzdušnými nebo teplovodními rozvody po moderní vytápění s elektronickou regulací spalování řízenou počítačem, dopravu paliva (pelet) hydraulicky, automatické vyprazdňování popelníku, a další služby.
Záleží tedy na každém z nás, zda si chceme uchovat romantický způsob přikládání do krbu, rozjímat u praskajícího ohně, či využívat maximálně všech výdobytků moderní doby.

Pevná paliva

V dobách vzniku používání krbů a kamen existovaly tyto stavby především tam, kde majitel vlastnil nějaké lesy. To dnes již neplatí, ale zájemcům o individuální topidla stále přibývá. Jediným řešením je snaha o ekonomičnost provozu a hledání netradičních způsobů používání dřevní hmoty. Jako nejznámější způsob jsou dosud užívané dřevěné brikety, které jsou lisované z dřevěných pilin. Dalším palivem, které si získává oblibu a je technicky dobře použitelným zdrojem topení, jsou dřevěné pelety. Jedná se o lisované piliny ve tvaru krátkých cigaret, které se pytlují, dovezou a naplní do zásobníku a pomocí šnekového dávkovače nebo hydraulicky se dávkují k místu spalování. Probíhají samozřejmě i pokusy s rychle rostoucími rostlinami jako jsou šťovíky apod., ale z pohledu vývoje pro spalování a účinnost topidel na tuhá paliva jsou zatím pelety na špici vývojové řady.

Stavební materiály

V současné době prochází stavební materiály, které lze používat v tepelně zatěžovaných místech a konstrukcích určitým vývojem a hledáním. Tyto materiály musí splňovat jednu ze dvou základních vlastností. Je to buď tepelná izolace nebo tepelná akumulace materiálu. A optimální kombinace zástupců obou skupin nám řeší obestavby krbů či kamen v jednotlivých případech.

Z akumulačních materiálů uveďme kachle, které v kombinaci se šamotovou přizdívkou zajistí potřebnou akumulaci tepla, obdobně se chovají šamotové tvarovky.

Z izolačních materiálů to mohou být pouze materiály odolné vysokým teplotám, které neobsahují zdraví škodlivé látky.

Poznámka

V souvislosti se vším výše uvedeným by měl být člověk na pozoru, pokud mu firma nabízí materiály, které nevyhovují vysokým požadavkům na tepelnou odolnost, jako např. Ytong, Hebel, které jsou vhodné v naší branži tak akorát na vyzdívku soklu a sádrokarton s izolací je dnes již překonaný způsob obezdívky krbových vložek a firmu, která nabízí jen tento způsob bych podezíral buď z neznalosti nebo záměru ušetřit na nepravém místě. V článku je mnohá problematika jen naznačena a někdy v budoucnu se k ní podrobněji vrátíme.

>